Samuel

Sam
πŸ—οΈ
...

Big band question

πŸ—οΈ
How to score for big band, in particular trombones?

https://musescore.com/user/6823451/scores/7011697/s/d1UcBt?share=copy_link

My Foolish Heart

πŸ—οΈ
Reharmonisation of a jazz tune I dearly love.

I posted this previously in β€˜Share & Discuss’, but it should be here I guess.

https://musescore.com/user/6823451/scores/6989583/s/iR0rcl?share=copy_link

string trio

πŸ—οΈ
I've been listening to Beethoven lately and thought I'd try and write a string trio that's playable for amateur musicians. This is what I got so far. I'm still tinkering with it, but I thought I'd upload it anyhow.Β 
https://musescore.com/samhalbertsma/trio-24
Like Comment