Samuel

Sam
πŸ—οΈ
...

Can’t get in

πŸ—οΈ
Since yesterday I get a security warning on my desktop (iMac, OS X 10.11.6) when I click on the β€˜community’ button. it says: NET::ERR_CERT_DATE_UNVALID
This happens in the Google Chrome browser (version 94.0.4606.61).Β 
Does anyone know why this happens?

Instrumentation on 'Chili Peppers' (Duke Pearson)

πŸ—οΈ
Lately I'm checking out big band scores, trying to understand what's going on. So here's a smaller ensemble: trumpet, trombone, alto saxophone, tenor saxophone, flute, and rhythm section. These four bars are the last part of the A section, but also used as the intro (video below).
I couldn't really make out which instrument doubles the melody, trombone or alto sax. I tried both ways, and they both seem to work.
So what's the 'right' way, if there is one? Is there a rule or a reason to prefer one possibility over the other? I'd surely like to know.

So here's the video (strange sound at the start of the video, so better check those 4 bars at 0:28):
ο»Ώ ο»Ώ

and here's my transcription of those 4 bars:
ο»Ώ ο»Ώ
Like Comment

Big band question

πŸ—οΈ
How to score for big band, in particular trombones?

https://musescore.com/user/6823451/scores/7011697/s/d1UcBt?share=copy_link

My Foolish Heart

πŸ—οΈ
Reharmonisation of a jazz tune I dearly love.

I posted this previously in β€˜Share & Discuss’, but it should be here I guess.

https://musescore.com/user/6823451/scores/6989583/s/iR0rcl?share=copy_link

string trio

πŸ—οΈ
I've been listening to Beethoven lately and thought I'd try and write a string trio that's playable for amateur musicians. This is what I got so far. I'm still tinkering with it, but I thought I'd upload it anyhow.Β 
https://musescore.com/samhalbertsma/trio-24
Like Comment